Mc Travel
Tour Destinations
Tour thai
รับจัด Group สัมนา
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
ทัวร์ในประเทศ


แพจเก็จแนะนำ

ฮ่องกง - นองปิง - ดิสนีย์แลนด์ - 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์

วันที่ : 29/4/2559 11:10:41 โดย : mcptravel1 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง สนใจ : 2229 ครั้ง |


ฮ่องกง - นองปิง - ดิสนีย์แลนด์ - 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิม
 • ชมเขาวิคตอเรียพีค
 • ข้ามสะพานต่ออายุที่รีพลัสเบย์
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
 • สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน
 • นาธาน จิมซาจุ่ย
 • สนุกสนานเต็มอิ่มกับเครื่องเล่นที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
 • นมัสการวัดหวังต้าเซียนขอพรด้านสุขภาพ
 • ชมความสวยงามของวัดชิหลิน
 • ขอพรด้านโชคลาภ ธุรกิจการงาน การเงิน ณ วัดแชกงหมิว
 • ชมถนน Avenue of Star

โปรแกรม – การเดินทาง


วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Star - Mongkok Ladies Market
12.30 น.         
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 Row M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Pacific Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
15.15 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX654 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
18.40 น.

ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก
" Exit B " นำท่านชม Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวูดตะวันออกอาทิ ฉีเคอะ,เหลียงเฉาเหวย,          จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ นำท่านชม A Symphony of Lights การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ     แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง (อิสระอาหารเย็น) จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่งMongkok Ladies Market
                                            นำเข้าสู่ที่พัก Newton Place Hotel หรือเทียบเท่า

 
วันที่ 2
Peak Tram - รีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ชีหลิน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - Avenue of Star
เช้า            

บริการอาหารเช้าติ่มซำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงามนำท่านสู่ สถานีพีคแทรม เพื่อโดยสารรถรางด้วยระยะทาง 1.4 กม.สูงประมาณ 400 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระหว่างเส้นทางท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงและฝั่งเกาลูนซึ่งเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าและอาคารต่างๆที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ยจากนั้น นำท่านสู่ อ่าววิคตอเรีย ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนำท่านสู่หาดทรายREPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาดให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี นำท่านเยี่ยมชม โรงงาน" จิวเวอร์รี่ " ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด และแวะชม โรงงานหยก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun หลังอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม " วัดแชกงหมิว " หรือ     วัดกังหัน นั่นเอง นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล นำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผู้คนมากมายที่นำธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ นำท่านสู่ วัดชิหลิน เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมและพระโพธิสัตว์ ที่แห่งนี้ได้ สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ภายในมีสระบัวอันงดงาม
บ่าย ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมี ร้านขายของทั้งเครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า ,กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อ สามารถเดินทะลุถึงกันได้
นำเข้าสู่ที่พัก Newton Place Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3
กระเช้านองปิง – ดิสนีย์แลนด์ – กรุงเทพฯ
เช้า             
บริการอาหารเช้าติ่มซำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านนั่ง กระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิง บนพื้นที่1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร ให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 4 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ และทูมอร์โรว์แลนด์ ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย หรือจะแวะเข้าไปชมโลกของเด็กน้อยที่น่ารัก ชมตุ๊กตานานาชาติร้องเพลงและร่ายรำโดยจำลองการแต่งกายชุดประจำชาติจากทั่วทุกมุมโลกในสมอลเวิลด์ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซีที่ซึ่งคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยัง ทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและสิ่งที่พลาดไม่ได้คือรถไฟเหาะSpace Mountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้เปิดฉากความบันเทิงด้วยโชว์รูปแบบใหม่แกะกล่องขบวนพาเหรด Flights of Fantasy Parade ตระการตากับความงดงามของปราสาทที่ส่งประกายระยิบระยับในยามเย็นด้วยผงวิเศษพิกซี่ดัสท์ ของทิงเกอร์เบลล์ นอกจากนี้ยังเปิดตัวความสนุกอื่นๆ อีกมากมากมายพร้อมต้อนรับแขกคนพิเศษเช่นคุณเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเช็คลัปก๊อก นำทุกท่านเช็คอิน
21.35 น.
เหินฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน คาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX617
23.35 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง
จำนวนที่รับ
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
02 – 04 เมษายน 59
20
17,900
17,900
15,900
5,000
09 – 11 เมษายน 59
20
17,900
17,900
15,900
5,000
16 – 18 เมษายน 59
20
17,900
17,900
15,900
5,000
23 – 25 เมษายน 59
20
17,900
17,900
15,900
5,000

 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ)
       การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านชา ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว รายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 
  

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป - กลับพร้อมกรุ๊ปอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2.ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
3.อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
4.ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
5.ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6.ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
7.ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
8.ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
9.ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
3.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ อัตราวันละ 40 ดอลล่าร์ฮ่องกง/วัน/คน (คนละ 120 เหรียญ/ทริป)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ

เงื่อนไขการสำรองทั่นั่ง

1.สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ6,000บาทหากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองไม่สมบูรณ์บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ว่างมัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง15 วัน(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่15 ท่านขึ้นไปบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทาง(บุคคลที่มีอายุตั้งแต่12 ปีขึ้นไป)ไม่ครบ15 ท่าน
3.เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า6 เดือนและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า6 เดือนบริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
5.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจลหรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
6.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบอาทิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
7.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
8.กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
9.ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษกรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
10.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
11.กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศรวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่นCharter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
12.กรณีที่ท่านมีการบินต่อไฟล์ภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางทัวร์ก่อนการออกตั๋วทุกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆหรือมีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น  MC PARADISE TRAVEL LTD., PART.

 • 293/3 Soi Suanpak 13
 • Talingchan Bangkok 10170
 • Phone : +(662)-882-0808-9, 083-058-2535
  Fax : +(662)-882- 0606
  Email : mcp_travel@hotmail.com
 
Copyright © McpTravel 2010-2015, All Rights Reserved
  Dev by iArrom