Mc Travel
Tour Destinations
Tour thai
รับจัด Group สัมนา
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
ทัวร์ในประเทศ


แพจเก็จแนะนำ

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น นองปิง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค

วันที่ : 29/4/2559 11:15:03 โดย : mcptravel2 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง สนใจ : 830 ครั้ง |


ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น นองปิง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
 • เกาะฮ่องกง / HongKong City Gate / มาเก๊า / ชมเขาวิคตอเรียพอยด์ 
 • อลังการเวเนเชี่ยน / ถนนคู่รัก / ข้ามสะพานต่ออายุที่รีพลัสเบย์
 • สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน / เจ้าแม่กวนอิม / เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล 
 • วัดแชกงมิว / โบสถ์เซ็นต์พอล / หวี่หนี่ / จูไห่
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา / โชว์หยวนหมิงหยวน 
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านนาธาน จิมซาจุ่ย / เซนาโด้สแควร์ 

 

โปรแกรม – การเดินทาง


วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น
12.30 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 Row M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Pacific Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
15.15 น.     ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 616 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
18.40 น.     ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B”
เย็น                                    บริการอาหารเย็น Set Box จากนั้น นำทุกท่านเดินทาง สู่เซินเจิ้น
นำเข้าสู่ที่พัก Shanshui Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2
ถนนคู่รัก - บัวหิมะ+โรงงานผ้าไหมจีน - ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดก๊กเป่ย - หยวนหมิงหยวน+โชว์
เช้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. ผ่านชม ถนนคู่รัก (The Lover’s Road) ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก แล้วนำท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล”หรือที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี”เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล ต่อจากนั้นนำท่านมารู้จักสมุนไพรจีน หรือที่รู้จักในนาม “บัวหิมะ”ซึ่งถือเป็นยาประจําบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม , แก้ริดสีดวง ฯลฯ จากนั้นนำท่านสู่ จากนั้นนำท่านสู่ ร้านหยก และ “โรงงานผ้าไหม” ผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะ ที่ทำจากเส้นไหม อาทิ เช่น ตู้โชว์แสดงเสื้อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอมาจากเส้นไหมจีน และยังมีผลิตภัณฑ์จากไหมจีนนานาชนิด อาทิ ใส้ผ้าห่มที่ทำจากเส้นใยไหม, ชุดเครื่องนอนต่างๆ,เสื้อผ้า, ผ้าพันคอ ฯลฯ ที่ยังรอให้ท่านซื้อกลับมาเพื่อเป็นของฝาก หรือว่าใช้เอง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ “ตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย” ซึ่งเป็นศูนย์การค้าติดแอร์ ชายแดนมาเก๊า –จูไห่ มีร้านค้าจำนวนมากจำหน่ายสินค้าหลากชนิด เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเล่น สินค้าทุกชนิด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
แล้วนำท่านชม NIGHT SHOW หยวนหมิงชิงหยวน สมัยราชวงศ์ชิง อันตระการตา
*หมายเหตุ ชม โชว์หยวนหมิงชิงหยวน อาจชมก่อนหรือหลังอาหารค่ำแล้วแต่ความเหมาะสม
นำเข้าสู่ที่พัก Zhongtian Hotel หรือเทียบเท่า
 

 

วันที่ 3
มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นต์พอล - เซนาโด้แสควร์ - ร้านโอท็อป - เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - Avenue of Star
เช้า                                                                                                                                                                 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่มาเก๊าโดยรถโค้ช จากนั้น นำท่านเดินทางสู่วัดเจ้าแม่กวนอิ ซึ่งเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเกาะมาเก๊า "สักการะเจ้าแม่กวนอิม องค์เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิมหรืออาม่า เพื่อความเป็นศิริมงคล ผ่านชมองค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง (Kun Iam Statue) ที่ตั้งอยู่ริมทะเลเจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 18 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดยามเย็นเป็นประกายเรืองรอง เหลืองอร่ามงดงามจับตาแต่หากเพ่งมองดูดีๆจะเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งคือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่ กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็น หน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็ เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกส ตั้งใจสร้าง ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน....นำท่านแวะ ชม ชิม ร้านโอท้อป มาเก๊า
จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์ปอล ทางประวัติศาสตร์ และ เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊าโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนา แห่งแรกของชาวตะวันตกใน ดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้ อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่า งาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้าง พิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น และยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิค นาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่นและเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่
จากนั้นเดินทางสู่ เซนาโด้สแควร์ สถานที่ช้อปปิ้งใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊า ภายในบริเวณตกแต่งด้วยตึกอาคารอายุกว่า 400 ปี สร้างโดยชาวโปรตุเกสที่อพยพ มาตั้งหลักแหล่งอยู่ในมาเก๊าเมื่อครั้งอดีตงดงามตาด้วยพื้นกระเบื้องซึ่งนำมาจากยุโรป ตกแต่งเป็นรูปเกลียวคลื่นอันงดงาม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรมหรูหรา 5 ดาว เดอะเวเนเชียน..ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENETIAN RESORT ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีม ของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิสท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ้งกว่า 350 ร้าน มีทั้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยังมีสปาสุดหรูหราให้ท่านเลือกใช้บริการ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้านและที่นั่งรองรับกว่า 1,000 ที่นั่งภายในมีเนื้อที่กว้างขวางที่สามารถใช้ในการจัดนิทรรศการหรือสัมมนาและท่านยังสามารถล่องเรือกอนโดล่าซึ่งมีฝืพายที่สามารถขับร้องเพลงได้อย่างไพเราะภายในยังบรรจุด้วยร้านค้ามากมายคล้ายกับยกห้างดังๆมาไว้ที่นี่อาทิเช่น coach เป็นต้นและภายในบริเวณของโรงแรมและยังมีขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชื่นชมอันตระการตาให้ท่านได้สัมผัสเมืองเวนิสที่ยกมาตั้งใจกลางโรงแรม ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเสี่ยงโชคเรามีคาสิโนขนาดมหึมาให้ท่านได้ลองเสี่ยงโชคเล่นๆเพื่อความสนุกสนาน
เย็น
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
จากนั้น นำทุกท่านเดินสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า ,กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อ สามารถเดินทะลุถึงกันได้ นำท่านชม Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวูดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ,เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ (ปิดปรับปรุงวันที่ 8 ต.ค. 2558 และเปิดเป็น Garden of Stars” and “Starry Gallery” ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2559)
จากนั้นนำท่านชม A Symphony of Lights การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
นำเข้าสู่ที่พัก Newton Place Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4
วัดแชกงหมิว - จิวเวอร์รี่ - รีพลัสเบย์ - กระเช้านองปิง - city gate outlets - กรุงเทพฯ
เช้า                                                                                                                                                                                                        บริการอาหารเช้าติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั่นเอง นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล นำท่านเยี่ยมชมโรงงาน “จิวเวอร์รี่” ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดนำท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้น นำท่านนั่ง กระเช้า Ngong ping 360ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา *ในกรณีเปลี่ยนเป็น ดิสนีย์แลนด์ เพิ่มท่านละ 2,000 บาท*
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้น อิสระทุกท่านที่ City Gate Outlet แหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนม ห้าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 นาที ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินตงชง มีเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนำมากมายให้เลือกช้อปรวมทั้งเครื่องประดับ เสื้อผ้าเด็ก รองเท้า กีฬา และของตกแต่งบ้าน สินค้าลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยังเป็น Fast Food ชื่อดังอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอีกมากมาย ชั้นใต้ดินยังมี Supermarket มีรายการให้เลือกซื้อเลือกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ และ สินค้าอีกมากมาย Citygate Outlets Mall มีร้านอาหารนานาชาติมากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 17 ร้านค้ารวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของห้างยังมีร้านกาแฟสุดเก๋ให้นั่งจิบนั่งพักให้หายเหนื่อย
เย็น อาหารค่ำตามอัธยาศัย
จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินเช็คลัปก๊อก
21.35 น. เหินฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX617
23.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 


อัตราค่าบริการ

 

 

วันเดินทาง
จำนวนที่รับ
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
02 – 05 เมษายน 59
20
17,900
17,900
15,900
5,500
09 – 12 เมษายน 59
20
17,900
17,900
15,900
5,500
16 – 19 เมษายน 59
20
17,900
17,900
15,900
5,500
23 – 26 เมษายน 59
20
17,900
17,900
15,900
5,500

 

 

 **หมายเหตุ** 
1.การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านชา ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี
***หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***
2.รายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 
 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2.ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
3.อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
4.ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
5.ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6.ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
7.ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
8.ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
9.ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
10.ค่าตั๋วเรือเฟอรี่ข้ามไปกลับ

 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
3.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ อัตราวันละ 40 ดอลล่าร์ฮ่องกง/วัน/คน(คนละ 160 เหรียญ/ทริป)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน

 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 6,000 บาท
2.ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)
3.กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่ามัดจำทั้งหมด
4.กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%
5.ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
7.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ว มีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
8.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
9.คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
 




  MC PARADISE TRAVEL LTD., PART.

 • 293/3 Soi Suanpak 13
 • Talingchan Bangkok 10170
 • Phone : +(662)-882-0808-9, 083-058-2535
  Fax : +(662)-882- 0606
  Email : mcp_travel@hotmail.com
 
Copyright © McpTravel 2010-2015, All Rights Reserved
  Dev by iArrom