Mc Travel
Tour Destinations
Tour thai
รับจัด Group สัมนา
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
ทัวร์ในประเทศ


แพจเก็จแนะนำ

The hobbit tour 6Days 4Nights by Thai Airways

วันที่ : 29/4/2559 11:40:06 โดย : mcptravel2 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์นิวซีแลนด์ สนใจ : 773 ครั้ง |


The hobbit tour 6Days 4Nights by Thai Airways
 • อ็อคแลนด์
 • โรโตรัว
 • ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA )
 • เรนโบว์ สปริงส์ ( RAINBOW SPRINGS )
 • อะโกรโดม (AGRODOME)
 • ทะเลสาบเทาโป
 • ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES)
 • หมู่บ้านของชาวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE SET )

โปรแกรม – การเดินทาง


วันที่ 1
กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
16.00 น.                             คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.45 น. เหินฟ้าสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  TG 491 

 

วันที่ 2
อ็อคแลนด์ ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ – ย่านควีนส์ สตรีท ช้อปปิ้ง – นั่งเรือข้ามฝาก
ไปที่เดวอนฟอร์ต
10.45 น. เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง
เที่ยง                                                                                                                                                                                                รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
ชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาร์เบอร์ ชม เขาอีเดน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์แลนด์ทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด จากนั้นนำท่านขึ้นเรือข้ามฝากจากเมืองอ็อคแลนด์สู่ท่าเรือเดวอนฟอร์ตให้ท่านได้ผ่านชมอ่าวที่เต็มไปด้วยเรือใบและผืนน้ำสีฟ้าครามของอ่าวอ็อคแลนด์จนถึงท่าเรือเดวอนฟอร์ตให้ท่านได้ชมอาคารบ้านเรือนรวมถึงร้านกาแฟทีน่ารักร้านค้าที่ขายงานศิลปะมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ร้านขายของที่ระลึก ร้านเครื่องแก้ว ตามแนวถนนวิคตอเรีย จากนั้นให้ท่านเดินขึ้นไปชมวิวของเมืองที่เม้าท์วิคตอเรียที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามอีกมุมของเมืองอ็อคแลนด์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
พักที่ AUCKLAND CITY HOBSON HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3
อ็อคแลนด์ – มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิท และฟาร์ม - โรโตรัว -
ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ
เช้า                                                                                                                                                 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิท
              (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท ขอผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อันตระการตา นำชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าแฮงงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด นำท่านสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ
พักที่ ROTORUA IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี

 

วันที่ 4
โรโตรัว– เรนโบว์ สปริงส์ – อโกรโดม –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า –
ชมการกระโดดบันจี้ - โรโตรัว
เช้า                                                                                                                                                           รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงส์ ( RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า ที่มีปลาเทร้านับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติและท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและแสดงความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกันของสายพันธุ์ต่างๆ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
เที่ยง รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง นำท่านชมน้ำตกฮูก้า อันงดงามของแม่น้ำไวคาโตกระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และข้ามชั้นหินสูง 11 เมตร กลายเป็นน้ำตกที่สวยงามยามต้องแสงแดด นอกจากนี้ยังไห้ท่านได้ชมการนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท ที่ตื่นเต้นของเกาะเหนือ และ                 ชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด์(รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)                                       นำท่านเดินทางกลับเมืองโรโตรัว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
พักที่ ROTORUA IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5
โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่าน ฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนิน
เขาน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ้ำหนอนเรืองแสงอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
เที่ยง                                                                                                                                                        รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ชมความ งดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแห่งที่พลาดไม่ได้ หลังจากนั้นนำท่านกลับ เมืองอ็อคแลนด์ อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ซึ่งบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อหรือจะเข้าชมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย
พักที่ AUCKLAND CITY HOBSON HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6
อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
เช้า                                     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัยหรือจะเดินเล่นริมอ่าว ช้อปปิ้งย่านควีนส์สตรีท หรือจะเล่นคาสิใน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ จากนั้นเดินทางสู่สนามบินนานาชาติของเมืองอ็อคแลนด์
13.10 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG492
20.25 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 


อัตราค่าบริการ

 

    กำหนดการเดินทาง 11 -16 เมษายน 2559 (วันสงกรานต์ )

คณะผู้เดินทาง
 
ราคารวมตั๋ว
 
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินตลอดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
67,900.-
37,900.-
เด็กอายุตำกว่า 12 ปีพักกับ 1 ผู้ใหญ่
61,900.-
35,900.-
เด็กอายุตำกว่า 12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
56,900.-
32,900.-
เด็กอายุตำกว่า 12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
53,900.-
30,900.-
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ       
6,900.-
6,900.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด
1,000.-
1,000.-

 

   กำหนดการเดินทาง : 5 - 10 พ.ค. 59 (วันฉัตรมงคล) , 19 - 24 พ.ค. 59 (วันวิสาขบูชา) ,                                9 -14 มิ.ย. 59
คณะผู้เดินทาง
 
ราคารวมตั๋ว
 
 
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินตลอดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
 
59,900.-
 
36,900.-
เด็กอายุตำกว่า 12 ปีพักกับ 1 ผู้ใหญ่
 
55,900.-
 
34,900.-
เด็กอายุตำกว่า 12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
 
52,900.-
 
32,900.-
เด็กอายุตำกว่า 12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
 
51,900.-
 
29,900.-
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
 
6,900.-
 
6,900.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด
 
1,000.-
1,000.-

 

   กำหนดการเดินทาง : 15 – 20 ก.ค.59
คณะผู้เดินทาง
 
ราคารวมตั๋ว
 
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินตลอด
การเดินทาง
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
 
64,900.-
 
36,900.-
เด็กอายุตำกว่า 12 ปีพักกับ 1 ผู้ใหญ่       
 
58,900.-
 
34,900.-
เด็กอายุตำกว่า 12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
 
53,900.-
 
32,900.-
เด็กอายุตำกว่า12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
 
52,900.-
 
29,900.-
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                        
 
6,900.-
 
6,900.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด
 1,000.-
1,000.-

 
 
หมายเหตุ
 
1.การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
2.ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน
3.อัตรานี้ไม่รวม วีซ่ากรุ๊ป 3,000 บาท และวี่ซ่าเดี่ยว 5,200 บาท หรืออาจจะเปลี่ยนแปลราคาขึ้นอยู่ที่สถานทูตกำหนด (ขึ้นอยู่กับเอกสารของลูกค้าและความพร้อมว่าควรจะยื่นวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าเดี่ยว)
4.การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่านขึ้นไป หากจำนวนผู้โดยสารต่ำกว่า 15 ผู้ใหญ่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
5.บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว
6.บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้า หรือจำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทาง
7.หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให้
8.กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง

 
 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG)
2.ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
3.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
4.ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เฉพาะผู้ที่เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ( เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย )
6.ค่าน้ำมันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2558 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ำมันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้

 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
2.ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่ากรุ๊ป 3,000 บาท ต่อท่าน(ยื่นพร้อมกันทั้งคณะใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทำการ และเข้าประเทศนิวซีแลนด์พร้อมกัน หรือขึ้นอยู่กับเอกสาร )วีซ่าเดี่ยว 5,200 บาทต่อท่าน
3.กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า
4.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
6.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
7.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
8.ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
9.ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถและไม่รวมกระเป๋า
10.ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง

 

 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1. เก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 21,000 บาท เป็นเงินสด ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21วัน หรือ 3 สัปดาห์ ในขอการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ หากเอกสารท่านล่าช้าไม่ทันกำหนดหรือไม่ครบตามมาตรฐานที่สถานทูตกำหนดในเรื่องการงาน และการเงิน หรือการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอันเป็นผลทำให้สถานทูตปฏิเสธการออกวีซ่า บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด หรือหากออกตั๋วแล้ว บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้เพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน
2. สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการสำหรับท่านที่รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชำระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
3. กรณีท่านใช้บัตรเครดิต KTC ชำระค่าใช้จ่ายมัดจำหรือยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ฟรี ค่าธรรมเนียมบัตร) สำหรับบางบริษัทฯ ที่ร่วมรายการเท่านั้น (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

 

 
  MC PARADISE TRAVEL LTD., PART.

 • 293/3 Soi Suanpak 13
 • Talingchan Bangkok 10170
 • Phone : +(662)-882-0808-9, 083-058-2535
  Fax : +(662)-882- 0606
  Email : mcp_travel@hotmail.com
 
Copyright © McpTravel 2010-2015, All Rights Reserved
  Dev by iArrom