Mc Travel
Tour Destinations
Tour thai
รับจัด Group สัมนา
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
ทัวร์ในประเทศ


แพจเก็จแนะนำ

จางเจียเจี้ย - เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินนิวเจน แอร์เวย์

วันที่ : 29/4/2559 10:49:03 โดย : mcptravel2 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จีน สนใจ : 1025 ครั้ง |


จางเจียเจี้ย - เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินนิวเจน แอร์เวย์
 • มหัศจรรย์มรดกโลก จาง เจีย เจี้ย
 • นั่งกระเช้าขึ้นเทียนเหมินซาน
 • ชมโชว์จิ้งจอกขาว / สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง
 • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย / เขาเทียนจื่อซาน
 • ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู / ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
 • เมืองโบราณฟ่งหวง / บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน

โปรแกรม – การเดินทาง


วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง– จางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฟ่งหวง – ชมวิวกลางคืนเมือง โบราณฟ่งหวง
03.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก
ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบิน NEWGEN AIRWAYS (E3)
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน
07.05 น. เหินฟ้าสู่ เมืองจางเจียเจี้ย โดยสายการบิน Newgen Airways เที่ยวบินที่ E3 831 (ไฟล์ทและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำ)
(ท่านที่จะออกตั๋วโดยสารมาจากต่างจังหวัด กรุณา เผื่อเวลา เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วย)

11.05 น. ถึงสนามบินเมืองจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนานหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
กลางวัน                             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารออกเดินทางไปสู่ เมืองฟ่งหวง (เมืองหงส์) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมวิวยามค่ำคืนของเมืองโบราณฟ่งหวงที่แสนจะโรแมนติก และสวยงาม
พักที่ FENGTING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2
เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน – จางเจียเจี้ย – โชว์จิ้งจอกขาว
เช้า                                                                                                                                           บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมสองฟากฝั่งแม่น้ำถั่วเจียง ชมสะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง พร้อมเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก หลังจากนั้นนำท่านชม บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้าน ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน และได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวินอดีตผู้บังคับการทหารประจำมณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าว ท่านเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองฟ่งหวงนั่นเอง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองจางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม โชว์จิ้งจอกขาว ซึ่งเป็นโชว์กลางแจ้งประกอบแสงสีเสียงที่สวยงามและยิ่งใหญ่ การแสดงเล่าถึงเรื่องราวความรักของนางจิ้งจอกขาวในตำนานนิทานของจีนที่สืบทอดเรื่องราวต่อๆกันมา แสดงถึงความงดงามของศิลปะการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านไม่ควรพลาด
พักที่ TIANZI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3
ภาพเขียนสิบลี้ – เทียนจื่อซาน – ร้านใบชา – สะพานใต้ฟ้า No.1 – สวนจอมพลเฮ่อหลง –
ร้านนวดเท้า
เช้า     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภาพเขียนสิบลี้ โดยการนั่งรถรางไฟฟ้า สู่จุดชมวิว ภาพเขียนสิบลี้เป็นการชมวิวทิวทัศน์จากเชิงเขาของภูเขาเทียนจื่อซาน โดยได้รับสมญานามว่า สวย ราวกับภาพเขียนเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เทียนจื่อซาน โดยนั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่        เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ชมทิวทัศน์อันสวยงามของชะง่อนผาอันสูงชันและป่าหินรูปลักษณะต่าง ๆ นำท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา ชิมชาที่ขึ้นชื่อของมณฑลหูหนาน มีสรรพคุณบำรุงกระเพาะและลดความอ้วนได้ ซึ่งท่านจะได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
กลางวัน                                                                                                                                                                                                                                                      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า (เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ นำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งได้รับการจัดตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ จากจุดชมวิวนี้ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาและหินแปลกตามากมาย ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานาๆ พันธุ์ชม เขาพู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ จากนั้นนำท่านลงลิฟท์แก้ว (หากกระเช้าหรือลิฟท์แก้วไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีคนต่อคิวขึ้นลงกระเช้าหรือลิฟท์แก้วทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการขึ้น-ลงโดยกระเช้าหรือลิฟท์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ) หลังจากนั้นให้ท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ TIANZI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4
ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู – ร้านหยก – ถ้ำมังกรเหลือง – ร้านผ้าไหม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านชมจากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้าที่เต็มไปด้วยสายหมอกที่ตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชมร้านหยก พร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธีการดูแลหยก ให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อไว้เป็นของฝาก
กลางวัน                                                                                                                                                           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำหวงหลงต้ง หรือ ถ้ำวังมังกรเหลือง ถ้ำแห่งนี้มีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ้ำแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง นำท่านล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดิน ชมถ้ำวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยืนฯลฯ ตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่องดนตรีจีน ชมน้ำตกเทวดาสวรรค์ ฯลฯ นำท่านแวะชม         โรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้า การดึงใยไหมรังแฝด เพื่อนำมาทำไส้นวมผ้าห่มไหมเหมาะกับการซื้อเป็นของฝากและใช้เอง
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ TIANZI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5
เทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ - ถนนซีปู้เจีย
เช้า                                                                                                                                                                                                                                                 บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่าน นั่งกระเช้า (6 ท่าน/ กระเช้า) เดินทางสู่ เทียนเหมินซาน หรือ        ประตูสวรรค์ ซึ่งเป็น 1ใน 4 ของภูเขาที่สวย ที่เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะว่าภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตรกว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อย ยอดเขาสูงเสียดฟ้า เดินทางขึ้นสู่ยอดเขาสูงสุด ชมหน้า ผาลอยฟ้า เส้นทางเดินทางอยู่ริมหน้าผาที่ ทำด้วยกระจก สัมผัสความสูง ความสวย และความเสียว ที่ยากจะบรรยาย ได้เวลาพอสมควรนั่งกระเช้าลงสู่เชิงเขา (หมายเหตุ : หากคนขึ้นเทียนเหมินซานมีจำนวนมากจนทางอุทยานหยุดขายบัตรเข้าชม ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ / การนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ำเทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำเทียนเหมินซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม ศิลปะอันสวยงามที่ พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่เมืองจางเจียเจี้ย
จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ ให้ท่านได้เลือกชมผลิตภัณฑ์จากไม่ไผ่ที่นำมาปรับเป็นเครื่องใช้ต่างๆเสื้อผ้าที่แปลรูปจากเยื่อไผ่ ข้าวของ เครื่องใช้ ที่ผลิดจากต้นไผ่ ทั้งหมด และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านสู่ ถนนซีปู้เจีย ตั้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิงเหยียนซึ่งเป็นแหล่งสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้เลือกซื้อของท่านจะได้เลือกซื้อของราคาถูกฝากคนทางบ้าน
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ VIENNA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6
จางเจียเจี้ย – กรุงเทพฯ
เช้า                             บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน
12.05 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน Newgen Airways เที่ยวบินที่ E3 832
(ไฟล์ทและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำ)
14.30 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ (ท่านที่จะออกตั๋วโดยสารมากลับต่างจังหวัด กรุณา เผื่อเวลา เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วย)

 


อัตราค่าบริการ

 

 

 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
 
 
เด็ก
อายุต่ำกว่าสิบสองขวบ
 
พักเดี่ยว
 
11-16 เมษายน 2559
 
12-17 เมษายน 2559
 
 
 
 
28,900 บาท
 
 
 
28,900บาท
 
 
 
4,000 บาท

 


*เนื่องจากป็น CHARTER FLIGHT เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง*

ข้อควรควรทราบ : สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออก ตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ 
 
       ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก , ร้านยาจีน ,ร้านผ้าไหม , ร้านชา, ร้านเยื่อไผ่ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น ใช้เวลาประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง หากไม่เข้าร้านขอเก็บเพิ่ม 300 หยวน/ท่าน/ร้าน
 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ ฯ – จางเจียเจี้ย – กรุงเทพฯ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
4. ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน
7. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
8. ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 15 กิโลกรัม
9. ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
10. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถจีน+หัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวน // 6 วัน เท่ากับ 180 หยวนต่อท่าน)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์

 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1.ส่งหนังสือเดินทาง และวางเงินมัดจำท่านละ 6,000 บาท
2.ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

 

 




  MC PARADISE TRAVEL LTD., PART.

 • 293/3 Soi Suanpak 13
 • Talingchan Bangkok 10170
 • Phone : +(662)-882-0808-9, 083-058-2535
  Fax : +(662)-882- 0606
  Email : mcp_travel@hotmail.com
 
Copyright © McpTravel 2010-2015, All Rights Reserved
  Dev by iArrom