Mc Travel
Tour Destinations
Tour thai
รับจัด Group สัมนา
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
ทัวร์ในประเทศ


แพจเก็จแนะนำ

เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์

วันที่ : 29/4/2559 11:31:47 โดย : mcptravel2 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ลาว สนใจ : 1248 ครั้ง |


เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์
 • วัดใหม่สุวันนะพูมาราม/พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง (พระราชวังเก่า)
 • พระธาตุพูสี/ตักบาตรข้าวเหนียว/วัดเชียงทอง/ล่องเรือแม่น้ำโขง
 • หอพระแก้ว/วัดสีสะเกด/ช้อปปิ้งตลาดเช้าพระธาตุหลวง/อนุสาวรีย์ประตูชัย
 • หลวงพระบาง/ผาตั้ง/เมืองวังเวียง/ถ้ำจัง/ถนนคนเดิน (ตลาดไนท์บาร์ซา)
 • น้ำตกตาดกวางซี/บ้านผานม/บ้านช่างไห/ถ้ำติ่ง

โปรแกรม – การเดินทาง


วันที่ 1
กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
(พระราชวังเก่า)-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน(ตลาดไนท์บาร์ซา)
07.00 . พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ R แถว R1-3 สายการบินลาวแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
09.35 .  เหินฟ้าสู่เวียงจันทน์  โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 442 
10.30 น. ถึง สนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านเช็คอินต่อ (สัมภาระไม่ต้องเอาออกจากเครื่องบิน)
11.30 .     เหินฟ้าสู่ เมืองหลวงพระบาง  โดยสายการบินลาว  เที่ยวบินที่ QV 101
12.15 . ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดิมชื่อ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญ รุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 ของของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ตอนเหนือของประเทศ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วรับประทานอาหารกลางวัน ร้านหลวงพระบาง
บ่าย ชมวัดใหม่สุวันนะพูมาราม (Mai Suwannaphumaram Temple) ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆว่า วัดใหม่ วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน นับเป็นสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง และปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม แล้วชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ เมื่อปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่า ทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ
17.00 น.                                                                                                                                                                                                                                   นำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน(ช่วง กพ.-มีค.) มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาร์ซา(Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย
19.00 . รับประทานอาหารค่ำร้านปากห้วยมีไช
พักที่ โรงแรม BUALUANG HOTEL/ SUNWAY HOLTEL / XANGKHAM HOTEL(3 ดาว) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี
05.30 .   ตื่นแต่เช้าร่วมทำบุญใส่บาตรกับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้า ชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้านช้าง นับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก จากนั้นเดินชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 .                                                                                                                                                                                                           ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปสกุลช่างล้านช้าง จากนั้นเดินทางสู่บ้านช่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงจำหน่าย และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจำหน่าย แล้วนำท่านลงเรือล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง ถึงถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
12.00 . รับประทานอาหารกลางวันร้านมะนีวัน ปากอู หรือ ร้านนางตาดำ
บ่าย ออกเดินทางไปบ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ที่มีฝีมือในการทอผ้าสวยงามเลือกซื้ออิสระ จากนั้นเดินทางสู่น้ำตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน้ำตกตาดกวางซี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับ
19.00 .       รับประทานอาหารค่ำร้านนางไก่ อนงเดด หลังอาหารพักผ่อนอิสระ หรือจะชมแสง เสียงยามราตรี ตามอัธยาศัย
พักที่ BUALUANG HOTEL/ XANG KHAM HOTEL (3 ดาว) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3
หลวงพระบาง-เชียงเงิน-กิ่วกะจำ-พูคูน-กาสี-ผาตั้ง-เมืองวังเวียง-ถ้ำจัง
07.00 . รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.                                                                                                                                                                                                                        อำลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู่เมืองวังเวียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ตามเส้นทางหมายเลข 13 ใต้ วังเวียงเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว” จริงเท็จแค่ไหน ต้องไปพิสูจน์กัน รถวิ่งไต่เขาบนถนนลอยฟ้าที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร เส้นทางคดโค้ง ลัดเลาไปตามไหล่เขา สองข้างทางมีหมู่บ้านชาวเขาปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะ ท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระกานตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลือ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ระหว่างทางผ่าน ภูเบี้ย ศาลาพูคูณ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดและแบ่งเขต 3 แขวง คือ แขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง แขวงเวียงจันทน์
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร้านพูคูนเพียงฟ้า ซึ่งสมารถชมวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบ 360 องศา หลังอาหารเดินทางต่อ ผ่านภูพระเข้า เมืองกาสี บ้านผาตั้งและเมืองวังเวียง
15.30 น.    ถึงเมืองวังเวียง “กุ้ยหลินเมืองลาว” แล้วนำชมถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย และพระพุทธรูปอยู่ภายในถ้ำ ชมวิวทิวทัศน์บนถ้ำ จะมองตัวเมืองวังเวียงอย่างชัดเชน เชิญถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
พักที่ SAVANHVANGVIENG HOTEL(3 ดาว) หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ำที่ร้านชนะไช หลังอาหารสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมืองวังเวียงตามอัธยาศัย

 

วันที่ 4
วังเวียง-บ้านท่าเรือ-เมืองโพนโฮง-หอพระแก้ว-วัดสีสะเกด-ช้อปปิ้งตลาดเช้าพระธาตุหลวง-
อนุสาวรีย์ประตูชัย-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ
06.30 . รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
07.30 น. อำลาเมืองวังเวียงเดินทางกลับเวียงจันทน์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
11.30 น. ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ รับประทานอาหารกลางวันร้านแม่โขง หรือ ร้าน...
12.30 น.                                                                                                                               นำชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณ วัตถุล้ำค่า ชมวัดสีสะเกด วัดที่มีภูมิสถาปัตยกรรมงดงามมากแห่งหนึ่งของลาว ชมหอไตรหรือหอธรรมที่มีรูปทรงคล้ายมณฑปมีหลังคาหลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ ตามศิลปะสกุลช่างล้านช้าง จากนั้นไปสักการะพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว แล้วชม                      อนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน ได้เวลาสมควรเดินทางไปสนามบิน
18.35 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 445
19.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 


อัตราค่าบริการ

 

 

กำหนดการเดินทาง
  ผู้ใหญ่
พักห้องละ
2-3 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียง)
 
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
13-16 เม.ย. 59
20,900.-
19,000.-
3,000.-
14-17 เม.ย. 59
20,900.-
19,000.-
3,000.-

 


***หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุการเดินทางเหลือไม่น้อย กว่า 6 เดือน
มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น กรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน***
 
 
หมายเหตุ

         โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ


 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน
2. ที่พักโรงแรม 3 คืน(ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
4. อาหารตามระบุในรายการ
5. รถท่องเที่ยว
6. เรือล่องน้ำโขง
7. ไกด์ท้องถิ่น
8. ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลวงเงินท่านละ1,000,000/500,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
9. น้ำดื่ม-ผ้าเย็น

 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ทิปไกด์และพนักงานขับรถ
2.เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
3. ข้าวเหนียวตักบาตร
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
6.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
7.และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 

 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

       เมื่อยืนยันการจอง แฟ็กช์สำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมชำระค่า มัดจำ ท่านละ 9,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน 

 

 
  MC PARADISE TRAVEL LTD., PART.

 • 293/3 Soi Suanpak 13
 • Talingchan Bangkok 10170
 • Phone : +(662)-882-0808-9, 083-058-2535
  Fax : +(662)-882- 0606
  Email : mcp_travel@hotmail.com
 
Copyright © McpTravel 2010-2015, All Rights Reserved
  Dev by iArrom