Mc Travel
Tour Destinations
Tour thai
รับจัด Group สัมนา
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
ทัวร์ในประเทศ


แพจเก็จแนะนำ

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์ไลน์

วันที่ : 29/4/2559 14:56:46 โดย : mcptravel1 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง สนใจ : 1788 ครั้ง |


ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์ไลน์
 • ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY
 • หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน ฮ่องกง
 • ช้อปสุดมันส์ ณ หลอวู่ เซ็นเตอร์

 

โปรแกรม – การเดินทาง


วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
22.30น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน
CATHAY PACIFIC  พบเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินตั๋ว

 

วันที่ 2
ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดนางชี – เซิ่นเจิ้น
01.35น. บินลัดฟ้า สู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX706
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง)

05.05น.

ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัว
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น  หลังทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง  ไร้โรคภัย

เที่ยง                                                                                                                                            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม วัดนางชี หรือ Chi Lin Nunnery ซึ่งตั้งอยู่ที่ diamond hill ฝั่งเกาลูน ภายในบริเวณวัดนางชี ยังมีสวนเล็กๆไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมบรรยากาศ วัดนางชี หรือ Chi Lin Nunnery นี่สร้างในรูปแบบของราชวงศ์ถัง ซึ่งการสร้างโดยไม่ใช้ตะปูเลย บรรยากาศภายในวัดนั้นสวยงามและเงียบสงบมาก มีบ่อบัวและต้นบอนไซดัดได้รูปทรงสวยงาม ข้างในวัดแต่ละห้องก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายใน ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เซิ่นเจิ้น โดยรถไฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เซิ่นเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ่นเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก QIAN TING HOTEL (SHENZHEN SIDE) หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3
เซิ่นเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ – ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน – โชว์ม่านน้ำ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชมโรงงานผลิต หยกที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน แล้วนำท่านเดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่นเจิ้นLowu City คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า, กระเป๋า, นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  มีให้ได้เลือกสรรมากมาย ทุกชิ้นล้วนเป็นของเลียนแบบ แวะ แล้วชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านเยื่อไผ่ ซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงในด้านการนำเยื่อไผ่มาแปรรูปมาเป็นเครื่องแต่งกายและของใช้ประจำวัน อาทิเช่น เสื้อ กางเกง ชุดชั้นใน หมอน และครีมต่างๆ ล้วนผลิตจากเยื่อไผ่ ซึ่งมีสรรพคุณทางการแพทย์มากมาย เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบสินค้าจากธรรมชาติและซื้อเป็นของฝากให้กับคนที่คุณรัก  นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดตงเหมิน  ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าของคนพื้นถิ่น
ค่ำ                                                                                                             
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารมื้อพิเศษ!! ซีฟู้ด + ไวน์แดง
นำท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น้ำแบบ 3D ที่ใช้ทุนสร้างกว่า200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2595 คน เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทําลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำ ฯลฯ กว่า 600 ชนิด เป็นโชว์น้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก QIAN TING HOTEL (SHENZHEN SIDE) หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ 4
เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง - วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
เช้า                                                                                                                                                                          
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง  โดยรถไฟใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง  จากนั้นนำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน  ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนำของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และ เทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี  จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมาย หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.35น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX617
23.35น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง
 
รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
ขาไป    CX706
(01.35-05.05)
ขากลับ CX617
(21.35-23.35)
 
9,999
9,999
9,999
3,500
 
14 – 17 พ.ค. 59
 ขาไป    CX706
(01.35-05.05)
ขากลับ CX617
(21.35-23.35)
 
9,999
 
9,999
 
9,999
 
3,500
21 – 24 พ.ค. 59
ขาไป    CX706
(01.35-05.05)
ขากลับ CX617
(21.35-23.35)
9,999
9,999
9,999
3,500
26 – 29 พ.ค. 59
ขาไป    CX706
(01.35-05.05)
ขากลับ CX617
(21.35-23.35)
9,999
9,999
9,999
3,500
28 – 31 พ.ค. 59
ขาไป    CX706
 (01.35-05.05)
ขากลับ CX617
(21.35-23.35)
9,999
9,999
9,999
3,500
09 – 12 มิ.ย. 59
ขาไป    CX706
(01.35-05.05)
ขากลับ CX617
(21.35-23.35)
9,999
9,999
9,999
3,500
16 – 19 มิ.ย. 59
ขาไป    CX706
(01.35-05.05)
ขากลับ CX617
(21.35-23.35)
9,999
9,999
9,999
3,500
18 – 21 มิ.ย. 59
ขาไป    CX706
(01.35-05.05)
(22.20-00.10)
9,999
9,999
9,999
3,500
23 – 26 มิ.ย. 59
ขาไป    CX706
(01.35-05.05)
ขากลับ CX617
(21.35-23.35)
9,999
9,999
9,999
3,500
25 – 28 มิ.ย. 59
ขาไป    CX706
(01.35-05.05)
(21.35-23.35)
9,999
9,999
9,999
3,500
ขาไป    CX706
(01.35-05.05)
 (22.20-00.10)
9,999
9,999
9,999
3,500
07 – 10 ก.ค. 59
ขาไป    CX706
(01.35-05.05)
ขากลับ CX617
(21.35-23.35)
9,999
9,999
9,999
3,500
09 – 12 ก.ค. 59
ขาไป    CX706
(01.35-05.05)
ขากลับ CX709
(22.20-00.10)
9,999
9,999
9,999
3,500
ขาไป    CX706
(01.35-05.05)
ขากลับ CX709
(22.20-00.10)
9,999
9,999
9,999
3,500
 
หมายเหตุ
1.โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็นหลัก
2.ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
3.ตั๋วราคาโปรโมชั่น เก็บเงินยอดเต็ม ออกตั๋วแล้วไม่สามารถคืนเงินได้
 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
3.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
4.ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
5.ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
6.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
7.ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
9.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2.ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 100 หยวน/ทริป/ท่าน
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั้ง

1.ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 6,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
2.ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3.การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
  MC PARADISE TRAVEL LTD., PART.

 • 293/3 Soi Suanpak 13
 • Talingchan Bangkok 10170
 • Phone : +(662)-882-0808-9, 083-058-2535
  Fax : +(662)-882- 0606
  Email : mcp_travel@hotmail.com
 
Copyright © McpTravel 2010-2015, All Rights Reserved
  Dev by iArrom